Kies eerst een merk in het linker menu.

Leveringsvoorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Arie Molenaar Motors BV

artikel 1

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: Arie Molenaar Motors BV

wederpartij: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

artikel 2

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door gebruiker wanneer dan ook toegepast of toegestaan, dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden.

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de wederpartij van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door gebruiker uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

Artikel 3

Aanbiedingen
Een aanbieding van gebruiker wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4

Aanvaarding
Een overeenkomst komt tot stand tussen gebruiker en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van gebruiker per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.

Artikel 5

Prijs
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. De wederpartij is de prijs verschuldigd die gebruiker in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld.

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van gebruiker, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van gebruiker zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van gebruiker niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de wederpartij zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door gebruiker aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

artikel 6
 
Aflevering
De door gebruiker (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens gebruiker, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van gebruiker.

Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door gebruiker niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is gebruiker gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de wederpartij daartoe door gebruiker in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van gebruiker om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door gebruiker voortduurt, door de wederpartij van gebruiker geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl gebruiker gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.

artikel 7

Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door gebruiker, zonder dat gebruiker hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

artikel 8

Betaling
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening.
Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is huurkoop mogelijk indien de wederpartij voldoet aan de door gebruiker en de door gebruiker geselecteerde kredietverstrekker gestelde voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.

De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.
Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

artikel 9

Aansprakelijkheid
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege gebruiker van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door gebruiker ingeschakelde derden, tenzij gebruiker opzet of grove schuld kan worden verweten.

Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk:

voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor
andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
voor schade door geleverde software;
voor schade ten gevolge van niet-millenniumbestendigheid;
voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
voor schade veroorzaakt door medewerkers van gebruiker en/of door haar ingeschakeld derden,
door welke oorzaak dan ook ontstaan;
voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van gebruiker geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door gebruiker dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van gebruiker uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.

artikel 10

Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe
of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

2. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is gebruiker gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

artikel 11

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij gebruiker berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:
de zaken aan gebruiker ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan gebruiker of aan de door gebruiker aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van gebruiker;

alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van gebruiker;

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

artikel 12

Garantie
Gebruiker verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Gebruiker verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:
indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht;
indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd;
indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

artikel 13

Reclames
Eventuele klachten omtrent een door de gebruiker geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door gebruiker wordt gehonoreerd, zal de gebruiker tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van gebruiker enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens gebruiker op te schorten.

artikel 14

Retourzending
Gebruiker aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin gebruiker deze zaken aan de wederpartij afleverde.

artikel 15

Ontbinding/beëindiging
De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn:
indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
indien gebruiker goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

indien de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

indien de wederpartij overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

bij overlijden van de wederpartij, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de wederpartij is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of, door de wederpartij aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door gebruiker dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de wederpartij is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de wederpartij en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 160,= per niet (volledig) betaalde factuur.

artikel 16

Software
De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen.
Het is de wederpartij toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen. De wederpartij heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet exclusieve en niet overdraagbare sublicentie te verlenen, conform de geldende software licentievoorwaarden.
Het is de wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders dan door middel van een sublicentie, aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
De wederpartij is verplicht de eindgebruiker te wijzen op het beperkt recht van sublicentie, en op de gebruiksaanwijzing van de door gebruiker geleverde zaken.

artikel 17

Geschillen/toepasselijk recht
Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Op alle tussen gebruiker en de wederpartij ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

winkelwagen

winkelwagen

0 artikelen in winkelwagen

Aanbiedingen

seat cover cbr 1000 rr 08

seat cover cbr 1000 rr 08

€ 252,77

€ 218,46

windscherm

windscherm

€ 299,00

€ 244,03

Selecteer taal

Online betalen

Online betalen